തോപ്പിൽ ഭാസി: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Thoppil Bhasi | List of Books by Thoppil Bhasi | Buy Online

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Ningalenne Communistakki നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി തോപ്പിൽ ഭാസി

  നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി തോപ്പിൽ ഭാസി

  110.00
  Add to cart Buy now

  നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി തോപ്പിൽ ഭാസി

  നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി
  തോപ്പിൽ ഭാസി

   

  കഴിഞ്ഞ അറുപതിറ്റാണ്ടായി മലയാളികളുടെ ഹൃദയ വേദിയിലെപോലെ കേരളത്തിലെ കലാവേദിയിലും സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ‘നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി’ എ നാടകത്തിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പാണിത്.

  തകർന്ന ഇലെയും ഉയരുന്ന നാളെയെയും കൂട്ടിയിണക്കുകയും ഇലെയിൽനിന്നു നാളെയിലേക്കുള്ള പരിപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ണിയായി നാം ഈ നാടകത്തിൽ കാരണവർ പരമുപിള്ളയെ കാണുന്നു. പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നടക്കുന്ന മാനസിക സമരവും അവസാനം കടുത്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ സംഘട്ടനംകൊണ്ട് പുതിയതുതന്നെ വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കുന്നതും നമുക്ക് എത്രയും ഉള്ളിൽത്തട്ടുന്നു.

  Thoppil Bhasi

  പേജ് 132 വില രൂ110

  110.00
 • Olivile Ormakal തോപ്പിൽ ഭാസി - ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ

  തോപ്പിൽ ഭാസി – ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ

  350.00
  Add to cart Buy now

  തോപ്പിൽ ഭാസി – ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ

  തോപ്പിൽ ഭാസി –
  ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ

  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായ ആത്മകഥ.

  Toppil Basi / Thoppil Bhasi

  പേജ് 240  വില രൂ350

  350.00