സാലിം അലി: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Salim Ali | List of Books by Salim Ali

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Salim Ali സാലിം അലി - ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

  സാലിം അലി – ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

  180.00
  Add to cart Buy now

  സാലിം അലി – ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

  സാലിം അലി

  ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

   

  പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയ അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് സാലിം അലി. പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ കുലഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാലിം അലിയുടെ ജീവിതം ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രംകൂടിയാണ്. എ ഓ ഹ്യൂം തുടങ്ങിവെച്ച പക്ഷിശാസ്ത്രത്തെ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാ്റ്റിയ സാലിം അലി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ നില കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായ സാലിം അലിയുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും ആഴത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.

  ഗ്രന്ഥകാരൻ – സി റഹീം

   

  Saalim Aaali 

  പേജ് 146 വില രൂ180

  180.00