സാബു ജോസ്: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Dr Sabu Jose [സാബു ജോസ്] – Buy Online

Showing all 5 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Prakasha Vismayam പ്രകാശ വിസ്മയം

  പ്രകാശ വിസ്മയം – സാബു ജോസ്

  70.00
  Add to cart Buy now

  പ്രകാശ വിസ്മയം – സാബു ജോസ്

  പ്രകാശ വിസ്മയം
  സാബു ജോസ്

  കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസാധനം

  70.00
 • Sookshma Prapanchathile Chalana Niyamangal സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ

  സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ – സാബു ജോസ്

  150.00
  Add to cart Buy now

  സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ – സാബു ജോസ്

  സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ

  ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ

   

  സാബു ജോസ്

   

  ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണീ പുസ്തകം. സൂക്ഷമ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നിഗൂഢതകൾ അനാവരണം ചെയ്യാനാകും.

  Sabu Jose

  പേജ് 154 വില രൂ150

  150.00
 • Jeevante Samavakyangal ജീവന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ

  ജീവന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ – സാബു ജോസ്

  140.00
  Add to cart Buy now

  ജീവന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ – സാബു ജോസ്

  ജീവന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ
  സാബു ജോസ്

  ഭൂമിക്കപ്പുറം ജീവനുണ്ടോ എന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെയും കണ്ടെത്തലുകളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. അന്യഗ്രഹവേട്ടയുടെ ചരിത്രവും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ രീതികളും ഈ പുസ്തകം വിശദമാക്കുന്നു.

  പേജ് 146   വില രൂ140

  140.00
 • Avasanathinte Arambham അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം

  അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം – സാബു ജോസ്

  165.00
  Add to cart Buy now

  അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം – സാബു ജോസ്

  അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം

   

  സാബു ജോസ്

   

  പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിഗൂഢതകൾ അനാവരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ്‌ ഈ പുസ്തകം. കണികാ ഭൗതികം മുതൽ പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനം വരെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യമുള്ള ഏതൊരാളും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.

  Sabu Jose

  പേജ് 172 വില രൂ165

  165.00
 • Daivathinte Manassu ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ്

  ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ്

  180.00
  Add to cart Buy now

  ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ്

  ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ്

   

  പ്രപഞ്ചം, ജീവൻ – അന്വേഷണം

   

  സാബു ജോസ്

  പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ജീവന്റെ ഉത്പത്തി മുതൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ വരെ എത്തുന്ന ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, ഗവേഷകർ തുടങ്ങി ശാസ്ത്രാന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സു തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പുസ്തകം.

  Sabu Jose

  പേജ് 194  വില രൂ175

  180.00