എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by S. Jayachandran Nair | List of Books by S. Jayachandran Nair

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Veyilththundukal വെയിൽത്തുണ്ടുകൾ

  വെയിൽത്തുണ്ടുകൾ – എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ

  210.00
  Add to cart Buy now

  വെയിൽത്തുണ്ടുകൾ – എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ

  വെയിൽത്തുണ്ടുകൾ

  എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ

  ‘ഒരിക്കലും അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ആഴങ്ങളുള്ളതായിരുന്നു അവരിൽ ഏറെയും. സ്നേഹം കലവറയില്ലാതെ അവർ എനിക്ക് നൽകിയതിനു പുറമെ, ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രതയെപ്പറ്റി അവർ നിശബ്ദം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട എത്രയോ ഓർമ്മകൾ ഞാൻ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽ ചിലവയാണ് ഞാൻ വായനക്കാരുമായി പങ്കിടുന്നത്

  ഈ ഓർമ്മകളെ കഴിഞ്ഞ അമ്പതു വർഷത്തെ മലയാളിയുടെ സാംസ്‌കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണാടി കൂടിയാണ്. അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിലും പത്രാധിപർ എന്ന നിലയിലുമുള്ള എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായരുടെ ഓർമ്മകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത്, എഴുത്തിലും കലയിലും ചിന്തയിലും മൗലികതയുടെ മുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ച് മലയാളികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഇരുപത്തൊന്ന് ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കൃതിയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്

   

  പേജ് 168 വില രൂ210

  210.00