രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Rabindranath Tagore | List of Books by Rabindranath Tagore

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Gitanjali ഗീതാഞ്ജലി - രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്‍

  ഗീതാഞ്ജലി – രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്‍

  250.00
  Add to cart Buy now

  ഗീതാഞ്ജലി – രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്‍

  ഗീതാഞ്ജലി

  രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്‍

  പഠനവും സമാഹരണവും എന്‍ ജയകൃഷ്ണന്‍
  ലോകസാഹിത്യത്തിലെ നിത്യവിസ്മയങ്ങളിലൊന്നാണ് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി കാലത്തെ അതിജീവിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സൗന്ദര്യ ദര്‍ശനവും സാരള്യബോധവും ഗീതാഞ്ജലിയെ ഒരുപോലെ ഗാംഭീര്യത്തിന്റെയും ലാളിത്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാക്കി മാറ്റുന്നു ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കൃതം മലയാളം പരിഭാഷകളുടെ സമാഹരണമാണ് ഈ പുസ്തകം സംസ്കൃതത്തിലെയും മലയാളത്തിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച പരിഭാഷകളോടൊപ്പം പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു വിവര്‍ത്തനം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ലഘു പഠനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്.

  Rabindarnathtagore

  വില രൂ250

  250.00