പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by P K. Balakrishnan | List of Books by P K. Balakrishnan

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Ini Njan Urangatte ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ - പി കെ ബാലകൃഷ്‌ണൻ

  ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ – പി കെ ബാലകൃഷ്‌ണൻ

  399.00
  Add to cart Buy now

  ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ – പി കെ ബാലകൃഷ്‌ണൻ

  ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

   

  പി കെ ബാലകൃഷ്‌ണൻ

  കാലാതീതമായ പ്രമേയത്തിന് പുതിയമാനം നൽകുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ യിലൂടെ പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെ അതേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തിയാണ് പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവ-കൗരവ ശത്രുതയിൽ കൗരവപക്ഷത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന കർണ്ണന് തന്റെ സഹോദരൻമാർക്കെതിരെ പൊരുതേണ്ടി വന്ന കഥ പറഞ്ഞ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നോവലാണ്.

  P K Balakrishnan / P K Balakrishnen

  പേജ് 216 വില രൂ399

  399.00