എം എൻ വിജയൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by M. N. Vijayan | List of Books by M. N. Vijayan

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Sambhashnangal സംഭാഷണങ്ങൾ - എം എൻ വിജയൻ

  സംഭാഷണങ്ങൾ – എം എൻ വിജയൻ

  150.00
  Add to cart Buy now

  സംഭാഷണങ്ങൾ – എം എൻ വിജയൻ

  സംഭാഷണങ്ങൾ

   

  എം എൻ വിജയൻ
  മാങ്ങാട് രത്‌നാകരൻ

  ചിന്താലോകത്തെ ഒരനന്യതയാണ് എം എൻ വിജയൻ. രാഷ്ട്രീയ – സാഹിത്യ സാംസ്‌കാരികലോകത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നിട്ട വഴികളിലേക്ക് വെളിച്ചം വിതറുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ആദ്യകാല ആത്മീയജീവിതം, ദേശീയപ്രസ്ഥാനവുമായി ചേർന്നുനിന്ന വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം, പിൽക്കാല സാഹിത്യ നിരൂപങ്ങളുടെ കാലം… എം എൻ വിജയൻറെ ധൈഷണികജീവിത ചരിത്രം കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം

  M N Vijayan / Sambashanangal

   

  പേജ് 154 വില രൂ150

  150.00
 • Fascisathinethire M N Vijayan ഫാസിസത്തിനെതിരെ എം എൻ വിജയൻ

  ഫാസിസത്തിനെതിരെ എം എൻ വിജയൻ

  400.00
  Add to cart Buy now

  ഫാസിസത്തിനെതിരെ എം എൻ വിജയൻ

  ഫാസിസത്തിനെതിരെ എം എൻ വിജയൻ

   

  ‘ഇവർ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘടനയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പാവം ഭക്തന്മാർ കരുതുന്നത്. അതു കൊണ്ട് ഇതൊരു മതവിരുദ്ധ സംഘനയാണെന്നും ആദ്ധ്യാത്മിക വിരുദ്ധ സംഘടനയാണെന്നും ഭക്തിയും ഇവരുമായിട്ടോ ഭഗവത്ഗീതയും ഇവരുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നുമുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല. മറിച്ച്, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും സംസ്‌കൃതത്തെയും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും നമ്മുടെ ദൈവത്തെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സംഘ ശക്തികൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുകയും ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സംഘത്തിന്റെ സാമാന്യമായ രീതി.’

  ഫാസിസത്തിനെതിരായ എം എൻ വിജയൻ ചിന്തയെ സമാഹരിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥം.

  തയ്യാറാക്കിയത്: ദേവേശൻ പേരൂർ

  MN Vijayan 

  പേജ് 340 വില രൂ400

  400.00