ലളിതാംബിക അന്തർജനം: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Lalithambika Antharjanam | List of Books by Lalithambika Antharjanam

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Athmakathakku Oramukham ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരാമുഖം - ലളിതാംബിക അന്തർജനം

  ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരാമുഖം – ലളിതാംബിക അന്തർജനം

  130.00
  Add to cart Buy now

  ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരാമുഖം – ലളിതാംബിക അന്തർജനം

  ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരാമുഖം

   

  ലളിതാംബിക അന്തർജനം

   

  മലയാളകഥയുടെയും നോവലിന്റെയും നവോത്ഥാനത്തിൽ തന്റേതായ പങ്കുവഹിച്ച അനശ്വര കഥാകാരി ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ആത്മകഥയുടെ പുതിയ പതിപ്പ്. ആത്മകഥകൾ എഴുതിയതും അവയിലൂടെ എന്നും വെളിവാക്കപ്പെട്ടതും സമൂഹത്തിലെ പുരുഷജീവിതം മാത്രമായിരുന്നു. ഇവിടെ മലയാളത്തിലെ ഒരെഴുത്തുകാരി എങ്ങനെ തന്റെ സർഗ്ഗ ജീവിതം രൂപപ്പെട്ടുവെന്നു വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെയും സാംസ്‌കാരിക ജീവിതത്തിന്റെയും ചരിത്രം അഗാധമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പെൺ ആത്മകഥ

   

  Lalithambika Antharjanam / Lalithambika Antharganam

  പേജ് 127 വില രൂ 130

  130.00