കാളിദാസൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Kalidasa | List of Books by Kalidasa

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Kalidasa Kavya Kathakal - Sampoornam കാളിദാസകാവ്യ കഥകൾ – സമ്പൂർണം

  കാളിദാസകാവ്യ കഥകൾ – സമ്പൂർണം

  590.00
  Add to cart Buy now

  കാളിദാസകാവ്യ കഥകൾ – സമ്പൂർണം

  കാളിദാസകാവ്യ കഥകൾ – സമ്പൂർണം

  വിശ്വമഹാകവി കാളിദാസൻ രചിച്ച കാവ്യ പ്രപഞ്ചം കഥാരൂപത്തിൽ.

   

  അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം
  വാളവികാഗ്നിമിത്രം
  വിക്രമോർവശീയം
  മേഘ സന്ദേശം
  കുമാര സംഭവം
  രഘുവംശം
  ഋതു സംഹാരം

   

  പുനരാഖ്യാനം – പി ചിന്മയൻ നായർ

  പേജ്  558 വില രൂ590

  590.00