കബീർദാസ്‌: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Kabir Das | List of Books by Kabir Das

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Mathangalil Vishacekkatha Kabeerdas മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്

  മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്

  90.00
  Add to cart Buy now

  മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്

  മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്

  പ്രൊഫ. ഡോ.വെള്ളിമൺ നെൽസൺ

  ഭാരതത്തിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്‌കരണ പ്രക്രിയയിൽ തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വമായി ഉദയംചെയ്ത കവിയാണ് കബീർദാസ്. അദ്ധേഹത്തിന്റെ ഉതമായ മാനവികദർശനം പ്രകടമാക്കി ആ ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യത വിവരിക്കു ശ്രദ്ധേയ ഗ്രന്ഥം – ‘മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്’.

  Prof. DR. VELIMAN NALSAN

  വില രൂ.90

  90.00