കെ വി തിക്കുറിശ്ശി: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by K. V. Thikkurissi | List of Books by K. V. Thikkurissi

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Sree Maha Bhagavatham - Sampoorna Gadya Vivarthanam ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – സമ്പൂർണ ഗദ്യ വിവർത്തനം

  ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – സമ്പൂർണ ഗദ്യ വിവർത്തനം – കെ വി തിക്കുറിശ്ശി

  980.00
  Add to cart Buy now

  ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – സമ്പൂർണ ഗദ്യ വിവർത്തനം – കെ വി തിക്കുറിശ്ശി

  ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – സമ്പൂർണ  ഗദ്യ വിവർത്തനം

   

   

  കെ വി തിക്കുറിശ്ശി

  ശ്രീമഹാഭാഗവതത്തിന്റെ ആധികാരികമായ സമ്പൂർണ വിവർത്തനമാണിത്. പ്രമുഖ ഗ്രന്ഥകാരനും പണ്ഡിതനുമായ കെ വി തിക്കുറിശ്ശിയാണ് ഈ സമ്പൂർണ ഗദ്യവിവർത്തനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

  ഈ വിവർത്തനത്തോടൊപ്പം ഭാഗവതമാഹാത്മ്യം.
  അച്യുതാഷ്ടക ദ്വയം, മുകുന്ദാഷ്ടകം, ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം, ശ്രീമഹാഭാഗവകീർത്തനം, സപ്താഹയജ്ഞവിധി എ്ന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയട്ടുണ്ട്.

   

  പേജ് 770 വില രൂ980

  980.00
 • Vikramadithya Kathakal വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ

  വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ – കെ വി തിക്കുറിശ്ശി

  480.00
  Add to cart Buy now

  വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ – കെ വി തിക്കുറിശ്ശി

  വിക്രമാദിത്യകഥകൾ

   

  പുനരാഖ്യാനം കെ വി തിക്കുറിശ്ശി

   

  നൂറ്റാണ്ടുകളായി എല്ലാ ദേശക്കാരെയും വിവിധ പ്രായക്കാരെയും ആകര്ഷിച്ചുപോരുന്നവയാണ് വിക്രമാദിത്യകഥകൾ. വീരപരാക്രമങ്ങളിലും നീതിപാലനത്തിലും അത്ഭുതസിദ്ധികളിലും അദൃതിയനായിരുന്ന, ഉജ്ജയിനിയിലെ വിക്രമാദിത്യചക്രവർത്തിയുടെ അപദാനങ്ങളാണ് വിക്രമാദിത്യകഥകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സത്യം, നീതി, നർമ്മബോധം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കഥകളാണ് ഇവയെല്ലാം. മന്ത്രികവും വിസ്മയഭരിതവുമായ പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ കഥകൾക്കുള്ളത്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കഥകൾ പ്രായഭേദമന്യേ വായനക്കാർക്ക് പ്രിയങ്കരമായിരുന്നു.

  പേജ് 466 വില രൂ480

  480.00