കെ എൻ പണിക്കർ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by K. N. Panikkar | List of Books by K. N. Panikkar

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Samskarika Bhauthikavadam സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദം

  സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദം – ഡോ കെ എൻ പണിക്കർ

  120.00
  Add to cart Buy now

  സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദം – ഡോ കെ എൻ പണിക്കർ

  സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദം
  ഡോ കെ എൻ പണിക്കർ

  മാർക്‌സിസത്തിന്റെ കേന്ദ്രപ്രശ്‌നമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഘടനാ-ഉപരിഘടനാ അതിനിർണയവാദങ്ങളെ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനുള്ള പിൽക്കാല മാർക്‌സിസ്റ്റു ചിന്തകരുടെ ശ്രമങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ഈ സമാഹാരം സ്വകീയമായ നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദത്തിന് ഒരു സംഭാവനയാണ്.

  എഡിറ്റർ – പി പി ഷാനവാസ്

  പേജ് 154

  120.00