കെ സി വർഗീസ്: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by K C Varghese | List of Books by K C Varghese

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Christu Matham - Charithravum Darsanavum ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രവും ദർശനവും

  ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രവും ദർശനവും – കെ സി വർഗീസ്

  240.00
  Add to cart Buy now

  ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രവും ദർശനവും – കെ സി വർഗീസ്

  ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രവും ദർശനവും

   

  കെ സി വർഗീസ്

   

  ക്രിസ്തുമതത്തിലെ വിഭാഗീയ ചേരിപ്പോരുകൾ, ബൈബിളിന്റെ ദൈവസങ്കൽപ്പം, ഗ്രീക്ക് നാഗരികതയും ക്രിസ്തുമതവും, ചരിത്രത്തിലെയും ബൈബിളിലെയും യേശു, സഭയുടെ പിളർപ്പ്, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും കത്തോലിക്കാസഭയും തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

   

   

  K C Varghees / K C Vargees

   

   

  പേജ് 238 വില രൂ 240

  240.00