കെ ബാലകൃഷ്ണൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by K. Balakrishnan | List of Books by K. Balakrishnan

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Premnaseerine Kandethiya K. Balakrishnan പ്രേംനസീറിനെ കണ്ടെത്തിയ കെ.ബാലകൃഷ്‌ണൻ

  പ്രേംനസീറിനെ കണ്ടെത്തിയ കെ.ബാലകൃഷ്‌ണൻ – ഹാഷിം രാജൻ

  100.00
  Add to cart Buy now

  പ്രേംനസീറിനെ കണ്ടെത്തിയ കെ.ബാലകൃഷ്‌ണൻ – ഹാഷിം രാജൻ

  പ്രേംനസീറിനെ കണ്ടെത്തിയ കെ.ബാലകൃഷ്‌ണൻ

   

  ഹാഷിം രാജൻ

  ഇനിയും റീലീസ് ചെയ്‌തിട്ടില്ലാത്ത കെ. ബാലകൃഷ്‌ണന്റെ ത്യാഗസീമ എന്ന ചലച്ചിത്രം ഒരു വിസ്മയമാണ് മൂന്ന് സൂപ്പർ താരങ്ങളെ ത്യാഗസീമയിലൂടെ കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ കണ്ടെത്തി പ്രേംനസീർ, സത്യൻ, അടൂർഭാസി

  പേജ് 56 വില രൂ100

  100.00
 • Kedatha Jwala - K Balakrishnan കെടാത്ത ജ്വാല - കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

  കെടാത്ത ജ്വാല – കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

  250.00
  Add to cart Buy now

  കെടാത്ത ജ്വാല – കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

  കെടാത്ത ജ്വാല
  കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

   

   

  പ്രസന്ന രാജൻ

  കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ജീനിയസ്സിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ ശക്തിദൗർബല്യങ്ങളോടുംകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ജീവചരിത്രം.

  K Balakrishnan

  പേജ് 262 വില രൂ250

  250.00