ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ്: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Hugo Savos | List of Books by Hugo Savos

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Hugo Chavez ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ്

  ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ് – പി ജെ ബേബി

  190.00
  Add to cart Buy now

  ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ് – പി ജെ ബേബി

  ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ്

   

  പി ജെ ബേബി

  യൂറോപ്യൻ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ തകർച്ചയ്‌ക്കുശേഷം വെനിസ്വല മുന്നോട്ടുവച്ച സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പാത 21 നൂറ്റാണ്ടിനെ ആവേശഭരിതമാക്കുന്നു മുതലാളിത്തം, സാമ്രാജ്യത്വം ഭീക്ഷണിക്കെതിരെ അടിയുറച്ചുപോരാടാൻ വെനിസ്വലയ്ക്ക് കരുത്തുനൽകിയ ഹ്യുഗോ ഷാവോസിന്റെ പോരാട്ടവീര്യമാർന്ന വ്യക്തി. രാഷ്ട്രീയ ജീവചരിത്രം.

  പേജ് വില രൂ190

  190.00