എതിരൻ കതിരവൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Ethiran Kathiravan | List of Books by Ethiran Kathiravan

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Malayaliyude Janithakam മലയാളിയുടെ ജനിതകം - എതിരൻ കതിരവൻ

  മലയാളിയുടെ ജനിതകം – എതിരൻ കതിരവൻ

  150.00
  Add to cart Buy now

  മലയാളിയുടെ ജനിതകം – എതിരൻ കതിരവൻ

  മലയാളിയുടെ ജനിതകം
  എതിരൻ കതിരവൻ

   

  ആരുടെയും ജാതിയെയുംഅതിന്റെ താഴ്ച്ചയെയും ഉയർച്ചയെയും പുകഴ്ത്താനോ ഇകഴ്ത്താനോഅല്ല, നാം മലയാളികൾ ആരായിരുന്നുവെന്ന് , ഈ പുസ്തകം നമ്മൾക്കു പറഞ്ഞുതരും, നമ്മുടെ ജീനുകളുടെ പഠനങ്ങൾ ശാസ്ത്രിയമായിവിവരിക്കുന്നു, ചിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ സിനിയർ സയൻററിസ്റ്റായിരുന്ന മലയാളിയായ  ഡോ
  എതിരൻ കതിരവൻ.

  Ethiran Kathiravan

  പേജ് 138 വില 150

  150.00