ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Edappally Raghavan Pillai | List of Books by Edappally Raghavan Pillai

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Idappalliyude Samboornakrithikal ഇടപ്പള്ളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ

  ഇടപ്പള്ളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ – ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള

  230.00
  Add to cart Buy now

  ഇടപ്പള്ളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ – ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള

  ഇടപ്പള്ളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ

   

  ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള

  അഭയശിഖരത്തിലെ ദൈന്യപതാകയായിരുന്നു ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള. ആകുലതകളുടെ കഴുവേറലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ. കാല്പനികതയുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും സൗഭാഗ്യത്തെയും മലയാള ഭാവുകത്വത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയും അതിന്റെ ദുരന്താവസ്ഥയെ യാഥ്യാർഥ്യമാവണ്ണം നെഞ്ചേറ്റുകയും ചെയ്ത ഇടപ്പള്ളിക്കൃതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരം

  ആസ്വാദനം: കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

  Idappalli Rankhavanpillai / Ideppalli Rghavanpillai

  പേജ് 226 വില രൂ230

  230.00