എക്ഹാർട് ടൊളെ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Eckhart Tolle | List of Books by Eckhart Tolle

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Ee Nimishathil Jeevikku ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ

  ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ – എക്ഹാർട് ടൊളെ

  270.00
  Add to cart Buy now

  ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ – എക്ഹാർട് ടൊളെ

  ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ

   

  എക്ഹാർട് ടൊളെ

  ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അപഗ്രഥനപരമായ മനസ്സിനെയും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകൾക്കും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറയുകയാണ് ആത്മീയാചാര്യനായ എക്ഹാർട് ടൊളെ.

  Eckhart Tolle / Eckhert Tole

  പേജ് 248 വില രൂ270

  270.00
 • The Power Of Now ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ - എക്ഹാർട് ടൊളെ

  ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ – എക്ഹാർട് ടൊളെ

  250.00
  Add to cart Buy now

  ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ – എക്ഹാർട് ടൊളെ

  ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ

  എക്ഹാർട് ടൊളെ

  വിവർത്തനം : അനിത ജയനാഥ്

  ജീവിതത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന്.
  ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അപഗ്രഥനപരമായ മനസ്സിനെയും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകൾക്കും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ പറയുകയാണ് ആത്മീയാചാര്യനായ എക്ഹാർട്‌ടൊളെ. മതങ്ങൾക്കും പരമ്പരാഗത ആശയങ്ങൾക്കും അതീതമായി ചിന്തിക്കുന്ന എക്ഹാർട്‌ടൊളെയുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലും സത്യവും പ്രചോദന ശക്തിയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.

  ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കും ഫലമോ? ഈ നിമിഷം കൂടുതൽ ആനന്ദം.

  Aneethajayanath/EckhartTolle

  വില രൂ250

  250.00