ഡോ. പി കെ സുകുമാരൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Dr.P K Sukumaran | List of Books by Dr.P K Sukumaran

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Vishadonmada Jeevitham വിഷാദോന്മാദ ജീവിതം - ബൈപോളാർ

  വിഷാദോന്മാദ ജീവിതം – ബൈപോളാർ – ഡോ പി കെ സുകുമാരൻ

  140.00
  Add to cart Buy now

  വിഷാദോന്മാദ ജീവിതം – ബൈപോളാർ – ഡോ പി കെ സുകുമാരൻ

  വിഷാദോന്മാദ ജീവിതം

  ബൈപോളാർ / Bipolar

   

  ഡോ പി കെ സുകുമാരൻ

  വിഷാദവും ഉന്മാദവും മാറിമാറി വരുന്ന മാനസിക രോഗമാണ് ബൈപോളാർ സമൂഹത്തിലെ അഞ്ചു ശതമാനത്തോളം പേരിൽ വരുന്ന ഈ മാനസിക രോഗത്തെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. സങ്കീർണമായ മാനസിക ഘടനകളിൽ നിന്നു പിറവിയെടുക്കുന്ന ബൈപോളാർ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയമാക്കി സാധാരണപോലെ ജീവിതം സാധ്യമാക്കാം എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ പുസ്തകം നൽകുന്നത്. ഡോക്ടർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില കേസ് ഡയറികളും പ്രതിഭാശാലിയായി ജീവിച്ച എബ്രഹാം ലിങ്കൺ, ഹെമിങ് വേ തുടങ്ങിയവരുടെ കഥകളും തീർച്ചയായും ജീവിത വിജയം ആർക്കും അന്യമല്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്.

  പേജ് 162 വില രൂ140

  140.00