ഡോ കെ.കെ. എൻ കുറുപ്പ്: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Dr. K. K. N. Kurup | List of Books by Dr. K. K. N. Kurup

Showing all 3 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Pazhassi Samarangal പഴശ്ശിസമരങ്ങൾ

  പഴശ്ശിസമരങ്ങൾ – ഡോ കെ.കെ. എൻ കുറുപ്പ്

  110.00
  Add to cart Buy now

  പഴശ്ശിസമരങ്ങൾ – ഡോ കെ.കെ. എൻ കുറുപ്പ്

  പഴശ്ശിസമരങ്ങൾ

   

  ഡോ കെ.കെ. എൻ കുറുപ്പ്

  ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരധ്യായമാണ് പഴശ്ശിസമരങ്ങൾ. പഴശ്ശി കേരള വർമ്മ രാജാവിന്റെ 175 – ജന്മവാർഷികദിനത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പഴശ്ശിസമരത്തിന്റെ സാമൂഹിക- സാമ്പത്തിക-സൈനിക പശ്ചാത്തലം ഈ കൃതിയിൽ വിവരിക്കുന്നു

  K K N Kurupp / K K N Kuruppu

  പേജ് 220 വില രൂ110

  110.00
 • Adhunika Keralam ആധുനിക കേരളം

  ആധുനിക കേരളം – ഡോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ്

  100.00
  Add to cart Buy now

  ആധുനിക കേരളം – ഡോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ്

  ആധുനിക കേരളം

  ഡോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ്

  മലബാറിലെ കാർഷിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മിക്കവയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലുണ്ടായ ശ്രദ്ധേയമായ ചില പഠനങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  K K N Kurupp / K K N kurup

  പേജ് 136 വില രൂ100

  100.00
 • Suvishesham Uthara Keralathil സുവിശേഷം ഉത്തര കേരളത്തിൽ

  സുവിശേഷം ഉത്തര കേരളത്തിൽ – ഡോ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ്

  100.00
  Add to cart Buy now

  സുവിശേഷം ഉത്തര കേരളത്തിൽ – ഡോ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ്

  സുവിശേഷം ഉത്തര കേരളത്തിൽ

   

  ഡോ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ്

  ഉത്തര കേരളത്തിൽ സുവിശേഷ പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഉപദേശിയായ സാമുവൽ അമ്പാട്ട് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തവിവരം മിഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ മലബാർ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മലബാറിലെ പരമ്പരാഗത സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിന്റെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ജാത്യാചാരങ്ങളും പരസ്പരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ക്രിസ്തുമതത്തോടും സുവിശേഷപ്രസംഗങ്ങളോടും മറ്റുമുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉപകരിക്കുന്നു. മലബാറിലെ ആധുനിക കാലത്തെ സാമൂഹ്യചരിത്ര രചനയ്ക്കു സഹായകരമാകുന്ന ചരിത്രരേഖകളുടെ സമാഹാരം.

  Kerala Missionary / Suvisesham

  പേജ് 144 വില രൂ100

  100.00