ഡോ. ചന്തവിള മുരളി: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Dr. Chanthavila Murali | List of Books by Dr. Chanthavila Murali

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • K. P. Gopalan Jeevithavum Rashtreeyavum കെ. പി. ഗോപാലൻ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും

  കെ. പി. ഗോപാലൻ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും – ഡോ. ചന്തവിള മുരളി

  270.00
  Add to cart Buy now

  കെ. പി. ഗോപാലൻ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും – ഡോ. ചന്തവിള മുരളി

  കെ. പി. ഗോപാലൻ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും

   

  ഡോ. ചന്തവിള മുരളി

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ജീവിതാവസാനംവരെ ദരിദ്രർക്കുവേണ്ടി പടപൊരുതി ദരിദ്രനായിത്തന്നെ ജീവിച്ച ക്രാന്തദർശിയായ വിപ്ലവകാരിയും കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ വ്യവസായ വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ. പി. ഗോപാലൻ എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹി സാധാരണക്കാർക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം.

  പേജ് 280 വില രൂ270

  270.00
 • PGyum Vaijnanika Sahithyavum പിജിയും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും

  പിജിയും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും – ഡോ ചന്തവിള മുരളി

  230.00
  Add to cart Buy now

  പിജിയും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും – ഡോ ചന്തവിള മുരളി

  പിജിയും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും

   

  ഡോ ചന്തവിള മുരളി

   

  മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനായ പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ രംഗത്ത് ചെയ്ത സംഭാവനകൾ നിരവധിയാണ്. തന്റെ വായനയിലൂടെയും ചിന്തയിലൂടെയും അറിവിന്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ അദ്ദേഹം കീഴടക്കി.

   

  വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുന്ന പുസ്തകം.

  P G / P Govinda Pillai /PG

  പേജ് 242  വില രൂ230

  230.00