ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Changampuzha Krishna Pillai | List of Books on Changampuzha Krishna Pillai | Buy Online

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Ramanan രമണന്‍ - ചങ്ങമ്പുഴ

  രമണന്‍ – ചങ്ങമ്പുഴ

  115.00
  Add to cart Buy now

  രമണന്‍ – ചങ്ങമ്പുഴ

  രമണന്‍
  ചങ്ങമ്പുഴ

  മലയാളികളുടെ മനസ്സില്‍ ചിരപ്രതിഷ്ഠിതവും അതിസുന്ദരവുമായൊരു ഗ്രാമീണ വിലാപകാവ്യമാണ് രമണന്‍. മലയാളത്തില്‍ ഇങ്ങനെയും ഒരത്ഭുതമോ എന്ന് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയെക്കൊണ്ട് അത്ഭുതം കൊള്ളിച്ച കൃതി 1936 ല്‍ രമണന്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതില്‍പ്പിന്നെ അതിന്റെ അമ്പതില്‍പ്പരം പതിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടു ലക്ഷം കോപ്പികള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞു ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകളുടെ മുഴുവന്‍ സവിശേഷതയും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഈ കൃതിയുടെ പുതിയൊരു പതിപ്പ് ഗ്രീന്‍ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

  Ramanan

  വില രൂ115

  115.00