സി വി രാമൻ പിള്ള: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by C. V. Raman Pillai | List of Books by C. V. Raman Pillai

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Ramaraja Bahadur രാമരാജാ ബഹദൂർ - സി വി രാമൻപിള്ള

  രാമരാജാ ബഹദൂർ – സി വി രാമൻപിള്ള

  350.00
  Add to cart Buy now

  രാമരാജാ ബഹദൂർ – സി വി രാമൻപിള്ള

  രാമരാജാ ബഹദൂർ
  സി വി രാമൻപിള്ള

   

  ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടങ്ങളുടെ അജിതസിംഹചരിതവും പ്രളയവും വിസ്തൃതമായ ദേശകാല പെരുമകൊണ്ട് മാറിമാറി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രാഖ്യായിക.

  Ramaraja Bahadoor / Rama Rajah / C V Raman Pilla / CV Raman Pillai

  പേജ് 442  വില രൂ350

  350.00
 • Desacharithrathinte Sargayanangal ദേശചരിത്രത്തിന്റെ  സർഗ്ഗായനങ്ങൾ

  ദേശചരിത്രത്തിന്റെ  സർഗ്ഗായനങ്ങൾ – സി വി രാമൻപിള്ള

  200.00
  Add to cart Buy now

  ദേശചരിത്രത്തിന്റെ  സർഗ്ഗായനങ്ങൾ – സി വി രാമൻപിള്ള

  ദേശചരിത്രത്തിന്റെ  സർഗ്ഗായനങ്ങൾ
  മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതിയായ സി.വി. രാമൻപിള്ളയുടെ ചരിത്രനോവലുകളിൽ തന്റെ സർഗ്ഗാത്മക വീര്യത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേശചരിത്രത്തിലെ ഭരണയന്ത്രത്തിലേക്കും പ്രജകളിലേക്കും വിന്യസിപ്പിച്ച് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരു കളിക്കളത്തിലെ കരുക്കളെയെന്നപോലെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്.  ജീവിത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളിൽ വായനക്കാരനെ  വിഭ്രമിപ്പിക്കുകയും വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു.
  ML / Malayalam / CV Raman Pillai / Literature
  200.00