സി ഭാസ്‌ക്കരൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by C Bhaskaran | List of Books by C Bhaskaran

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Che Guvera Kathukal ചെ ഗുവേര കത്തുകൾ

  ചെ ഗുവേര കത്തുകൾ

  45.00
  Add to cart Buy now

  ചെ ഗുവേര കത്തുകൾ

  ചെ ഗുവേര കത്തുകൾ

  ഞാനും താങ്കളും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കന്നില്ല. എങ്കിലും, ലോകത്തു നടമാടുന്ന അനീതി കണ്ട് താങ്കൾ രോഷാകുലനായിത്തീരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ സഖാക്കളാണ്. അതാണ് പ്രഥാനവും. – ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര.  മരണത്തെ മറികടന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ മരിക്കാത്ത വാക്കുകൾ. അദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്തുകളുടെ സമാഹാരം. വിവർത്തനം – സി ഭാസ്‌ക്കരൻ

  ML / Malayalam / Che Guvera / ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര

  കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

  45.00