അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Adoor Gopalakrishnan | List of Books by Adoor Gopalakrishnan

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Elippathayam എലിപ്പത്തായം

  എലിപ്പത്തായം – അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ

  70.00
  Add to cart Buy now

  എലിപ്പത്തായം – അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ

  എലിപ്പത്തായം

  അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  മലയാള സിനിമയിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. സവിശേഷമായ രചനാരീതി. സാധാരണ വായനക്കാർക്കും ചലച്ചിത്രവിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം.

  പേജ് 116 വില രൂ70

  70.00