പരീക്ഷകൾ

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • കേരള സർവീസ് റൂൾസ് 2022

  കേരള സർവീസ് റൂൾസ് 2021

  370.00
  Add to cart Buy now

  കേരള സർവീസ് റൂൾസ് 2021

  1. കേരള സർവീസ് റൂൾസ് (KSR – English)

  11-ാം പേക്കമ്മീഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി
  2021 വരെ പരിഷ്‌കരിച്ചത്

  പി.എസ്.സി. / മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുള്ള 2011 ആഗസ്ത് മാസം വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച പതിപ്പ്‌.

  രചന – സൂര്യക്കേട് നടേശൻ

  2. സർവീസ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ

  ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം, ശമ്പള നിർണയം, ഇൻക്രിമെന്റ്, സമയബന്ധിത ഹയർ ഗ്രഡ്, പാർട്ട് ടൈം കണ്ടൻജന്റ് ജീവനക്കാർ, തസ്തിക മാറ്റം, വകുപ്പു മാറ്റം, ജില്ലാ മാറ്റം, പ്രൊമോഷൻ, സീനിയോറിട്ടി, അലവൻസുകളും മറ്റും, പ്രൊബേഷൻ, ടെസ്റ്റ് യോഗ്യതകൾ, പുനർ നിയമനം, സ്ഥലം മാറ്റം, അവധി, സറണ്ടർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

  സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ജീവിക്കാർക്ക് അവശ്യം അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ

  രചന – അഡ്വക്കേറ്റ് വി രാജശേഖരൻ നായർ

   

  ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളെക്കുറിച്ച്

  സൂര്യക്കോട് നടേശൻ കെഎസ്ആർ രംഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹം 1972 മുതൽ കെഎസ്ആർ ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പഠനക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിവരുന്നു. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽട്ടി ആണ്. വിരസമായ കെഎസ്ആർ ചട്ടങ്ങളെ വളരം സരളമായി അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
  അഡ്വ. വി. രാജശേഖരൻ നായർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫസർ ആയി 34 വർഷത്തെ സർക്കാർ സേവനത്തിനു ശേഷം, 2006-2011 കാലം അന്നത്തെ സഹകരണ, കയർ, ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന ജി സുധാകരന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

   

  പേജ് 304 വില രൂ 370

  370.00