നീതിന്യായം

Showing 25–46 of 46 results

 • Manushyavakasathinte Vazhikal മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ വഴികൾ

  മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ വഴികൾ

  120.00
  Add to cart
 • Indiayile Manushyavakasangal ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പാഠം, നിയമം, പ്രയോഗം

  ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പാഠം, നിയമം, പ്രയോഗം

  170.00
  Add to cart
 • Ariyanulla Avakasa Niyamam അറിയാനുള്ള അവകാശനിയമം

  അറിയാനുള്ള അവകാശനിയമം

  170.00
  Add to cart
 • Nammude Niyamangal നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ

  നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ

  75.00
  Add to cart
 • Paristhithi Niyamangal പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ

  പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ

  80.00
  Add to cart
 • Ombudsman ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ

  ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ

  35.00
  Add to cart
 • Upabhokthru Samrakshana Niyamangal ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണനിയമങ്ങൾ

  ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണനിയമങ്ങൾ

  46.00
  Add to cart
 • Kudumba Kodathikalum Bandhapetta Niyamangalum കുടുംബകോടതികളും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും

  കുടുംബകോടതികളും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും

  70.00
  Add to cart
 • Muslim Lokathile Kudumba Niyama Parishkarangal മുസ്ലീംലോകത്തിലെ കുടുംബനിയമ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ

  മുസ്ലീംലോകത്തിലെ കുടുംബനിയമ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ

  35.00
  Add to cart
 • Kafkanad കാഫ്കനാട്

  കാഫ്കനാട്

  180.00
  Add to cart
 • Indian Bharanaghatana - Rashtrathinte Adharasila ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശില

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശില

  350.00
  Add to cart
 • Vazhiyora Kachavadam വഴിയോരക്കച്ചവടം

  വഴിയോരക്കച്ചവടം

  80.00
  Add to cart
 • Samakalika Samrajyathvam സമകാലിക സാമ്രാജ്യം ഒരു മാർക്‌സിസ്റ്റ് വിശകലനം

  സമകാലിക സാമ്രാജ്യം ഒരു മാർക്‌സിസ്റ്റ് വിശകലനം

  120.00
  Add to cart
 • Naxal Charitham - Bhagam 2 നക്‌സൽ ചരിതം ഭാഗം 2

  നക്‌സൽ ചരിതം ഭാഗം 2

  195.00
  Add to cart
 • Naxal Charitham - Bhagam 1 നക്‌സൽ ചരിതം ഒന്നാം ഭാഗം

  നക്‌സൽ ചരിതം ഒന്നാം ഭാഗം

  195.00
  Add to cart
 • Nirbhayam നിർഭയം - ഡോ സിബി മാത്യൂസ്

  നിർഭയം – ഡോ സിബി മാത്യൂസ്

  310.00
  Add to cart
 • Colony Vazahchayum Puthan Colony Vazhchayum കോളനി വാഴ്ചയും പുത്തൻ കോളനി വാഴ്ചയും

  കോളനി വാഴ്ചയും പുത്തൻ കോളനി വാഴ്ചയും

  100.00
  Add to cart
 • Transgender - Charithram, Samskaram, Prathinidhanam ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ- ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, പ്രതിനിധാനം

  ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ- ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, പ്രതിനിധാനം

  225.00
  Add to cart
 • Beefum Beliefum

  Beefum Beliefum

  180.00
  Read more
 • Niyamathinte 50 Varshangal നിയമത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ

  നിയമത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ

  100.00
  Add to cart
 • Indian Bharanaghatana - Samkshiptha Roopam ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന - സംക്ഷിപ്തരൂപം

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – സംക്ഷിപ്തരൂപം

  90.00
  Add to cart
 • Justice Krishnayyar Enna Nyayadhipan ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ എന്ന ന്യായാധിപൻ

  ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ എന്ന ന്യായാധിപൻ

  120.00
  Add to cart