നിയമം

Showing 1–24 of 53 results

 • കേരള സർവീസ് റൂൾസ് 2021

  370.00
  Add to cart
 • Bharanakoodavum Vidyabhyasavum Keralathinte Anubhavangal ഭരണകൂടവും വിദ്യാഭ്യാസവും കേരളത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ

  ഭരണകൂടവും വിദ്യാഭ്യാസവും കേരളത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ

  75.00
  Add to cart
 • Ariyendum Deshiya Niyamangal അറിയേണ്ടും ദേശീയ നിയമങ്ങൾ

  അറിയേണ്ടും ദേശീയ നിയമങ്ങൾ

  290.00
  Add to cart
 • Madhyasthatha മധ്യസ്ഥത

  മധ്യസ്ഥത

  190.00
  Add to cart
 • Indiayile Shikshaniyama Sanhithayum Bhethagathikalum ഇന്ത്യയിലെ ശിക്ഷാനിയമ സംഹിതയും ഭേദഗതികളും

  ഇന്ത്യയിലെ ശിക്ഷാനിയമ സംഹിതയും ഭേദഗതികളും

  210.00
  Add to cart
 • Keralam Nadanna Vazhikal കേരളം നടന്ന വഴികൾ - ആറു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിടുന്ന കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര പഠനം

  കേരളം നടന്ന വഴികൾ – ആറു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിടുന്ന കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര പഠനം

  590.00
  Add to cart
 • Thozhil Niyama Bhedagathi തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതി - എളമരം കരീം

  തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതി – എളമരം കരീം

  100.00
  Add to cart
 • Kakkiyum Vargeeya Kalapangalum Indiayil കാക്കിയും വർഗ്ഗീയ കലാപങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ

  കാക്കിയും വർഗ്ഗീയ കലാപങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ

  180.00
  Add to cart
 • Sakshyapathrangal സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ

  സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ

  160.00
  Add to cart
 • Kerala Treasury Code കേരള ട്രഷറി കോഡ് വാല്യം I & II

  കേരള ട്രഷറി കോഡ് വാല്യം I & II

  270.00
  Add to cart
 • Introduction to Indian Government Audit and Accounts ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റ്റു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് ഓഡിറ്റ് ആൻറ് അക്കൗണ്ട്

  ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റ്റു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് ഓഡിറ്റ് ആൻറ് അക്കൗണ്ട്

  150.00
  Add to cart
 • Goonda Act ഗുണ്ടാ ആക്റ്റ്

  ഗുണ്ടാ ആക്റ്റ്

  100.00
  Add to cart
 • Cyber Niyamam - Cyber Law സൈബർ നിയമം

  സൈബർ നിയമം

  150.00
  Add to cart
 • Keralathile Sarkkar Jeevanakkarude Sevanavyavasthakal ( KSR ) കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സേവനവ്യവസ്ഥകൾ

  കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സേവനവ്യവസ്ഥകൾ

  295.00
  Add to cart
 • Kodathiyilekko? Nilkku. കോടതിയിലേക്കോ? നിൽക്കൂ.

  കോടതിയിലേക്കോ? നിൽക്കൂ.

  130.00
  Add to cart
 • Balaneethi ബാലനീതി

  ബാലനീതി

  150.00
  Add to cart
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന - മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  1,200.00
  Add to cart
 • The Juvenile Justice Care And Protection Of Children Act2015 ബാലനീതി

  ബാലനീതി

  150.00
  Add to cart
 • The Kerala Conservation Of Paddyland And Wetland Act& Rules കേരള നെൽവയൽ - തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

  കേരള നെൽവയൽ – തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

  250.00
  Add to cart
 • The Prevention Of Corruption Act,1988 അഴിമതി നിരോധന ആക്റ്റ്,1988

  അഴിമതി നിരോധന ആക്റ്റ്,1988

  140.00
  Add to cart
 • Kerala Police Act കേരള പോലീസ് ആക്റ്റ്

  കേരള പോലീസ് ആക്റ്റ്

  250.00
  Add to cart
 • The Protection Of Human Rights Act, Rules& Kerala Regulations മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും കേരള റഗുലേഷനുകളും

  മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും കേരള റഗുലേഷനുകളും

  230.00
  Add to cart
 • Arrest അറസ്റ്റ് - ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

  അറസ്റ്റ് – ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

  80.00
  Add to cart
 • The Right To Information Act & Rules വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

  വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

  250.00
  Add to cart